Minggu, 14 Februari 2010

Keutamaan Al-Qur`an Al-’Azhim

Allah swt. berfirman: “Sesungguhnya Al-Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam.” (QS. Al-Waaqi’ah [56]: 77-80)

Allah swt. berfirman: “Apabila kamu membaca Al-Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.” (QS. An-Nahl [16]: 98)

Allah swt. berfirman: “Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A’raaf [7]: 204)

Allah swt. berfirman: “Dan bacalah Al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan.” (QS. Al-Muzammil [73]: 4)

Allah swt. berfirman: “Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur`an.” (QS. Al-Muzammil [73]: 20)

Allah swt. berfirman: “Dan apabila kamu membaca Al-Qur`an niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup.” (QS. Al-Israa` [17]: 45)

Allah swt. berfirman: “Sesungguhnya Al-Qur`an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al-Israa` [17]: 9)

Allah swt. berfirman: “Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur`an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.” (QS. Az-Zumar [39]: 27)

Allah swt. berfirman: “Maka beri peringatanlah dengan Al-Qur`an orang yang takut kepada ancaman-Ku.” (QS. Qaaf [50]: 45)

Allah swt. berfirman: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur`an ataukah hati mereka terkunci?” (QS. Muhammad [47]: 24)

Rasulullah saw. bersabda: “Bergembiralah kalian karena sesungguhnya salah satu ujung Al-Qur`an ini berada di tangan Allah sedangkan ujung lainnya berada di tangan kalian, maka peganglah ia erat-erat, karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah sesat setelahnya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dari Jubair ra..

Nabi saw. bersabda: “Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa`i dan Ibnu Majah dari Utsman bin Affan ra..

Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur`an), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif laam miim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, laam satu huruf dan miim satu huruf.” Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ibnu Mas’ud ra..

Nabi saw. bersabda: “Orang-orang yang mulia di antara umatku adalah orang-orang yang selalu bersama Al-Qur`an dan orang-orang yang rajin bangun malam (untuk beribadah).” Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi dari Ibnu Abbas ra..

Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam, maka dia tidak akan dicatat ke dalam golongan orang-orang yang lalai.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah ra..

Nabi saw. bersabda: “Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman: ‘Barangsiapa yang dirinya disibukkan oleh Al-Qur`an dan dzikir untuk meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikan kepadanya hal terbaik yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Kelebihan Kalam Allah atas seluruh kalam (perkataan) yang lainnya adalah seperti kelebihan Allah atas makhluk-makhluk-Nya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa’id ra..

Nabi saw. bersabda: “Akan dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Qur`an ketika dia masuk surga: ‘Masuklah dan bacalah!’ Orang itu pun membaca (Al-Qur`an) dan naik satu derajat setiap (dia membaca) satu ayat sampai dia membaca ayat terakhir yang ada bersamanya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id ra..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas komentar Anda